Record Book -- updated 4/30/2019

2018: OAC - 6th

2017: OAC - 7th  |  Rachel House: National Qualifier

2016: OAC - 3rd

2015:  OAC - 5th

2014:  OAC - 4th  |  Dani Blum and Rachel House: National Qualifiers

2013:  OAC - 4th  |  Sophie Goobic: OAC Champion, All-American (27th)

2012:  OAC - 7th

2011:  OAC - 7th

2010:  OAC - 8th

2009:  OAC - 9th